Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
 •                INFORMACJA

   

         W roku  2022  bezdomne  zwierzęta  wyłapane  na  obszarze

           Gminy  Szczutowo  przekazywane  są  do :

             Ośrodka  Opieki  nad Zwierzętami  w Węgrowie ,

                     Węgrowo  4 ,  86 - 302 Grudziądz

                       https://schronisko-grudziadz.pl

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety pod tytułem "Badanie opinii rolników zagadnienia melioracyjne". Jest ona dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

  Więcej
 • Uprawa maku i konopi włóknistych.

  Więcej
 • Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

  Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

  Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

  O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną
  z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

  Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
  o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

  Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca
  do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

  Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

  Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

  W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

  Wnioski do 31 grudnia 2020 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

  Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii -
  tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

  Więcej
 • K O M U N I K A T   

  nawalny deszcz - szacowanie  strat w uprawach

   

   

   

                                 Urząd Gminy w Szczutowie  informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego w dniach od 18 do 23 czerwca  2020 r.   mogą składać  wnioski o oszacowanie szkód.  

   Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy w Szczutowie  pok. Nr  8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczutowie  pod adresem: http://szczutowo.nowybip.pl

  Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  w Urzędzie Gminy w Szczutowie  w godzinach pracy Urzędu,  w terminie  do dnia  20 lipca 2020r.

  Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

  Uwaga : 

  Przyjmowane będą tylko  kompletne  wnioski  wraz  z  wymaganymi załącznikami .

   Przypominamy, że powierzchnia upraw ( uszkodzonych i nieuszkodzonych)   wpisana do wniosku  musi być zgodna  z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

         

   

   

   

   

                                                                  Wójt Gminy Szczutowo

  /-/Andrzej Twardowski

   

   

  Więcej
 • Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Więcej
 • Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem numer WBZK-III.7160.4.23.2019.MK z dnia 04 września 2019 r. poinformował , że uległy zmianie zasady kwalifikacji upraw o najbardziej zbliżonych wymaganiach wodnych przy szacowaniu strat powstałych w wyniku suszy .

  Z dniem 04 września 2019 roku uznano , że w okresie wzrostu i zbioru pierwszego pokosu traw , wymagania wodne łąk i pastwisk można porównać do zbóż , natomiast w pozostałym okresie wegetacji trwałe użytki zielone można porównać do kukurydzy.

  W związku z powyższym informuję o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych posiadających łąki i pastwiska na gruntach klasy V i VI wniosków

  o oszacowanie strat .

  Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy w Szczutowie pok. Nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczutowie pod adresem: www.szczutowo.nowybip.pl/rolnictwo

  Do wniosku należy dołączyć:

  ·         kserokopię „wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR

  wraz z załącznikiem graficznym, 

  ·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

  ·       paszporty zwierząt lub    zaświadczenie z ARiMR o ilości posiadanych zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna)

  Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Szczutowie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 września 2019 roku.

  Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

  Uwagi : Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi

  załącznikami .

  Przypominamy , że powierzchnia upraw ( uszkodzonych i nieuszkodzonych )

  wpisana do wniosku musi być zgodna z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

   

  Rolnicy i producenci rolni , którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w terminie

  do 14 sierpnia 2019 r. nie mają obowiązku i wnioskowania o szacowaniu strat

  w łąkach i pastwiskach , ponieważ komisja jest w posiadaniu informacji

  niezbędnych do dokonania szacunku .

   

  Wójt Gminy Szczutowo

  /-/ Andrzej Twardowski

  Więcej
 •                                                                                                

                                 K O M U N I K A T    --   susza  , szacowanie  strat w uprawach

                                    Informuję , że  w  opublikowanym  przez  Instytut  Upraw Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach  - prowadzący monitoring suszy    , raporcie  nr  7   wykazano  , że  na  terenie  gminy Szczutowo  wystąpiło zjawisko  suszy  rolniczej w uprawach :

  -     kukurydza na ziarno

  -     kukurydza na zielonkę   

  -     krzewy owocowe

  prowadzonych na  gruntach kategorii  I  tj.  grunty  klasy V i VI :

         W związku z powyższym informujemy o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych,  prowadzących  wyżej wymienione uprawy  na  gruntach klasy  V i VI  wniosków o oszacowanie szkód. 

   Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy w Szczutowie  pok. Nr  8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczutowie  pod adresem: http://szczutowo.nowybip.pl/article/-52

  Do wniosku należy dołączyć:

  ·         kserokopię „wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR wraz      

         z załącznikiem graficznym, 

  ·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

  ·       paszporty zwierząt lub    zaświadczenie z ARiMR o ilości  posiadanych zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna)

  Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  w Urzędzie Gminy w Szczutowie  w godzinach pracy Urzędu,  w terminie  do dnia 14 sierpnia 2019 r.

  Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

  Uwaga :  Przyjmowane będą tylko  kompletne  wnioski  wraz  z  wymaganymi      

                 załącznikami .

                 Przypominamy , że powierzchnia upraw ( uszkodzonych i nieuszkodzonych )       

                 wpisana do wniosku  musi być zgodna  z wnioskiem o płatności bezpośrednie. .

         

   

  Wójt Gminy Szczutowo

  /-/Andrzej Twardowski

   

   

  Więcej
Data stworzenia : 2011-01-10 12:10 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-10 12:10 Osoba udostępniająca na stronie : root Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-26 12:35 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska