Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
 • Okólnik - nieczystości ciekłe

  OKÓLNIK

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, które nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do:

  - gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzania ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków;

  pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

  Przepisy wymienionej wyżej ustawy dodatkowo nałożyły na Wójta obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków co najmniej raz na dwa lata.

  W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport tych nieczystości ciekłych, korzystać z usług tej firmy i na żądanie organu uprawnionego do kontroli okazywać się dokumentem potwierdzającym uiszczanie opłat za wykonane usługi.

  W celu zaktualizowania danych posiadanych przez Gminę Szczutowo zwracamy się prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczutowo, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie Ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, której treść stanowi załącznik do okólnika oraz przedłożenia tej ankiety wraz z umową i dowodami uiszczania opłat za usługę odbioru ścieków w Urzędzie Gminy w Szczutowie (pokój nr 9) w terminie do 10 kwietnia 2024 r.

  Druk ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www. szczutowo.nowybip.pl Tablica ogłoszeń Aktualności; u sołtysa i w Urzędzie Gminy w Szczutowie pokój Nr 9.

  Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

  Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczutowo są:

   L.p.

  Nazwa firmy, adres, telefon

  1.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o.

  z siedzibą w Sierpcu

  ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc

  tel. 24/275 15 12

  2.

  WCTRON Sp. z o.o.

  z siedzibą we Wrocławiu

  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

  tel. 800 808 308

   

   

  Wójt Gminy Szczutowo

                                                                   /-/ mgr Andrzej Twardowski

  Rozwiń artykuł Okólnik - nieczystości ciekłe
 • PRZYPOMNIENIE

  Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

  Rozwiń artykuł PRZYPOMNIENIE
 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo!
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza
  przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń
  środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych
  na
  jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące „Opłat za korzystanie ze środowiska”,
  które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26.
  Rozwiń artykuł INFORMACJA
 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o udostępnieniu Informatora dla przedsiębiorców planujących likwidację działalności gospodarczej

   

  Od 28 grudnia 2023 roku na stronie www.podatki.gov.pl został udostępniony Informator zawierający podstawowe informacje dla przedsiębiorców dokonujących likwidacji działalności gospodarczej.

  Informator ten, to już kolejna publikacja mająca służyć pomocą podatnikom w zakresie działalności gospodarczej.

  Zawiera podstawowe dane z najważniejszych obszarów:

  • rejestracji,

  • podatku dochodowego,

  • VAT, VAT-UE,

  • akcyzy,

  • kas rejestrujących.

  Jest to baza wiedzy, w której podatnik uzyska odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie obowiązków jakie musi dopełnić przy zakończeniu działalności. Umiejętnie przeprowadza przedsiębiorcę przez wszystkie etapy i wskazuje jakie czynności należy wykonać likwidując działalność gospodarczą.

   

  Zachęcamy do korzystania z udostępnionych Informatorów.

  Link: https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/

  Rozwiń artykuł INFORMACJA
 • Dodatek osłonowy

   

  INFORMACJA
   

  Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

  Dodatek osłonowy przysługuje:

  1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

  Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

  W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

  Dodatek osłonowy wynosi 50 % kwot, które obowiązywały w roku 2022 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4%.

  Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi rocznie:

  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

  Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

  286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

   

  Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

  Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacje o przyznaniu dodatku wysyłane będą na adres mailowy, wskazany we wniosku o dodatek osłonowy.

  W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w tut. Ośrodku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

  Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie lub za pośrednictwem ePUAP.

   

   

  Rozwiń artykuł Dodatek osłonowy
 • Obowiązek złożenia Spisu stanu stada świń

   

  Zgodnie z Art. 31 ust.1. Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1815 t.j.):

   

  Posiadacz świni dokonuje spisu świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę świń oraz opis stosowanego modelu produkcji i systemu utrzymywania świń, co najmniej raz na sześć miesięcy, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca oraz

  w dniu 31 grudnia danego roku.

   

  (np. jeżeli posiadacz dokonał spisu np. w lutym danego roku, to kolejnego spisu powinien dokonać w sierpniu danego roku (za 6 miesięcy od 1 spisu zgodnie z powyższym przepisem). Natomiast jeżeli 1 spisu dokonał 30 czerwca danego roku to 2 spis musi przeprowadzić do 31 grudnia danego roku).

   

  Jednocześnie zwracamy uwagę, że termin na złożenie spisu to 7 dni od jego przeprowadzenia.

  Rozwiń artykuł Obowiązek złożenia Spisu stanu stada świń
 • Informacja

  Szanowni Państwo,

  Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o uruchomieniu nowych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym

   

  MANDATY I PUNKTY KARNE

  Od października podatnicy na swoich kontach w e-US mają dostęp do usługi Mandaty w aplikacji mObywatel. Dzięki tej usłudze dowiemy się o dacie, miejscu wystawienia i wysokości mandatu oraz rodzaju wykroczenia. Jest dostępna z listy usług na ekranie głównym al również z usługi Punkty karne.

   

  WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW NA ZAKUP KASY FISKALNEJ

  Kolejne pismo udostępnione w usłudze e-US to: Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

  Umożliwiono wypełnienie pisma/wniosku krok po kroku, wskazując obowiązkowe pola, dodanie wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z pismem, a w końcowej fazie jego złożenie i pobranie.

  Usługa skierowana jest zarówno do użytkowników zalogowanych na koncie osoby fizycznej jaki i na koncie organizacji.

   

  ZAŚWIADCZENIA – to już rok od wdrożenia

  Przypominamy, że za pośrednictwem usługi e-US można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:

  - o niezaleganiu;

  - o dochodach, w tym: o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach społecznych, zdrowotnych;

  - certyfikat rezydencji podatkowej CFR - jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;

  - o prowadzonej działalności gospodarczej - jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;

  - o wysokości zaległości podatkowych Podatnika (na żądanie wnioskodawcy). Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebna jest zgoda tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego - jako załącznik do pisma ogólnego w e-US;

  - dotyczącego uzyskania dochodów w Polsce w celu przedłożenia zaświadczenia w zagranicznym organie podatkowym - jako załącznik do pisma ogólnego w e-US.

   

  Wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne.

   

  Zachęcamy do korzystania z dostępnych usług za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.

  e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

   

   

   

  Rozwiń artykuł Informacja
 • XIV Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW

  17–18 stycznia 2024 roku

   

  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw!

   

  Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.

   

  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowane przez Oficynę Wydawniczą Oikos, w styczniu 2023 roku po raz pierwszy odbyły się na terenie Targów Kielce. Trzynasta edycja została przeniesiona do Kielc z ośrodka w Nadarzynie koło Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Swoją ofertę zaprezentowało 311 firm, w tym 50 zagranicznych z 15 krajów, m.in. z Holandii, Włoch, Belgii, Francji, ze Szwajcarii, z Meksyku, Austrii i Luksemburga. Zapoznało się z nią blisko 12,5 tysiąca zwiedzających, a więc rekordowa liczba na tle wszystkich poprzednich edycji. Wystawcy byli zadowoleni z licznych odwiedzin, ale chwalili też przestrzeń i komfortowe warunki. Wielu już wtedy zarezerwowało powierzchnię na kolejną odsłonę TSW w 2024 roku. Ta zaś zapowiada się imponująco i nabiera jeszcze większego rozmachu.

   

  Najnowsze technologie dla producentów owoców i warzyw

  Hale Targów Kielce 17 i 18 stycznia 2024 roku wypełnią się najnowocześniejszymi i już cieszącymi się uznaniem maszynami i urządzeniami do prac w uprawach warzyw i owoców. Pojawią się kombajny, sadzarki, sprzęty usprawniające zbiór czy maszyny do pielenia i usuwania zbędnych gałęzi. Ważne miejsce zajmą opryskiwacze dostosowane do pracy między rzędami drzew i krzewów, w których zastosowano rozwiązania służące oszczędzaniu cieczy roboczej. Nie zabraknie też ogrodniczych nowinek technicznych  – maszyn autonomicznych. Z nowościami przygotowanymi na kolejny sezon będzie można się zapoznać na specjalnie przygotowanych dwóch poletkach pokazowych:  sadowniczym i jagodowym, co jest novum na TSW. Kolejną nowością będzie strefa zajęta przez rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w ogrodnictwie.

  Niezwykle istotne dla plantatorów warzyw i owoców są nawozy, środki ochrony, kwasy humusowe, a także sadzonki i nasiona, na TSW ogrodnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje o najnowszych i najskuteczniejszych tego rodzaju produktach.

   

  Kongres z branżowymi konferencjami

  Wieloletnią tradycją TSW są konferencje branżowe. W ubiegłym roku prelekcje i panele dyskusyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę organizatorzy targów postanowili na czternastej ich edycji urządzić kongres. W jego ramach zaplanowano spotkania zarówno cykliczne, jak i organizowane po raz pierwszy. Do wydarzeń znanych już z poprzednich lat zaliczają się:

  – Konferencja Sadownicza,

  – Konferencja Warzywnicza,

  – XI Konferencja Truskawkowa,

  – II Konferencja Jagodowa.

  Po raz pierwszy odbędą się zaś:

  – Konferencja Maszynowa,

  – Konferencja Szkółkarska,

  – Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”,

  – Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”.

  Po kilkuletniej przerwie na TSW powróciło także wyczekiwane Sadownicze Forum Ekonomiczne. Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania kontaktów ze specjalistami.

  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są największym wydarzeniem o charakterze targowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do Kielc na ich czternastą edycję 17 i 18 stycznia 2024 roku!

   

  Więcej informacji na: www.tsw.pl

  Rozwiń artykuł XIV Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2024 - 17-18 stycznia 2024r.
 • https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/

  KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE:

  1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
  2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

   

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

  Strategia Rozwoju Ponadlokalnego jest “drogowskazem” dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego Partnerstwa. Dokument jest niezbędny m.in. do wdrażania podejścia terytorialnego perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i umożliwi pozyskiwanie środków europejskich.

  Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas niezwykle ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentów.

  W toku konsultacji zbierane będą uwagi i wnioski w zakresie:

  1. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która zawiera cele, kierunki działań i propozycje projektów/przedsięwzięć, wynikających z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów wchodzących w skład Partnerstwa;
  2. projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów dokumentów w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i przekazanie go w następujący sposób:

  1. elektronicznie na adres e-mail: strategia@plock.eu
  2. w formie papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka),
  3. osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

  - w Sierpcu – 6 listopada o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, sala nr 14;

  - w Płocku – 7 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, aula, I piętro;

  - w Gostyninie – 14 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, sala posiedzeń, I piętro.

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

  Do pobrania:

  1. projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
  2. formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
  3. projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
  4. formularz zgłaszania uwag do projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

   

  Rozwiń artykuł KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA”
 • Rozwiń artykuł
 • Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczutowo - kwestionariusz ankiety internetowej

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że od 11 października do 25 października 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
  Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
  zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
  dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Szczutowo.
  Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje

  się w poniższym linku:

  http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/d15f228c9559161a2


  Zachęcamy do udziału w badaniu.

  Rozwiń artykuł Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczutowo - kwestionariusz ankiety internetowej
 • Rozwiń artykuł
 • Rozwiń artykuł
 • Rozwiń artykuł
 • Czyste powietrze w liczbach

  Od początku działania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze do 30.06.2023 r., z terenu Gminy Szczutowo:

  • złożono 161 wniosków o dofinansowanie
  • zrealizowano 81 przedsięwzięć
  • wypłacono łącznie 2.166.507,26 zł dotacji
  Rozwiń artykuł Czyste powietrze w liczbach
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2022-03-07 10:46 Autor : Data publikacji : 2022-03-07 10:46 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-06 09:26 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska