szczutowo

Stawki podatku obowiązujące w 2012 r

Drukuj
1 2 3

Zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz. 844 - z późn. zmianami) podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

  1)   składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) można pobrać ze strony

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/dt-1_.pdf 

Druk załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A) można pobrać ze strony

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/dt-1a__.pdf


Data wytworzenia: 2011-03-24 14:15 Autor: R. Lazarowska Data publikacji: 2008-12-31 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-21 Osoba modyfikująca: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-17 08:25 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska