szczutowo
 • Artykuł o naborze

  Już dziś na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze nr 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej
  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  , przedsięwzięcie pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”. 

  Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 4/2019 będzie można składać od dnia
  25 października 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”
   ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc.

  Wysokość dostępnych środków na operację w ramach naboru wynosi 1 816 248,48 zł.

  Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z naszego budżetu. Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru będą premiowane w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

  Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 4/2019 na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl

  Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

  Więcej
 • KOMUNIKAT!!!

   

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że planowany nabór nr 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej nie odbędzie się w przewidywanym uprzednio terminie tj. od 27 września 2019 roku z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Decyzja ta podyktowana została dostrzeżonymi wątpliwościami w interpretowaniu wskaźników przypisanych do przedsięwzięcia „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” i podjęcia działań, aby umożliwić wnioskodawcom realizację różnych projektów, nie tylko polegających na budowie lub przebudowie obiektów.

  Po pozytywnej ocenie powyższych zmian przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wyznaczy nowy termin naboru nr 4/2019. 

  Więcej
 • Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem numer WBZK-III.7160.4.23.2019.MK z dnia 04 września 2019 r. poinformował , że uległy zmianie zasady kwalifikacji upraw o najbardziej zbliżonych wymaganiach wodnych przy szacowaniu strat powstałych w wyniku suszy .

  Z dniem 04 września 2019 roku uznano , że w okresie wzrostu i zbioru pierwszego pokosu traw , wymagania wodne łąk i pastwisk można porównać do zbóż , natomiast w pozostałym okresie wegetacji trwałe użytki zielone można porównać do kukurydzy.

  W związku z powyższym informuję o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych posiadających łąki i pastwiska na gruntach klasy V i VI wniosków

  o oszacowanie strat .

  Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy w Szczutowie pok. Nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczutowie pod adresem: www.szczutowo.nowybip.pl/rolnictwo

  Do wniosku należy dołączyć:

  ·         kserokopię „wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR

  wraz z załącznikiem graficznym, 

  ·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

  ·       paszporty zwierząt lub    zaświadczenie z ARiMR o ilości posiadanych zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna)

  Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Szczutowie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 września 2019 roku.

  Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

  Uwagi : Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi

  załącznikami .

  Przypominamy , że powierzchnia upraw ( uszkodzonych i nieuszkodzonych )

  wpisana do wniosku musi być zgodna z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

   

  Rolnicy i producenci rolni , którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w terminie

  do 14 sierpnia 2019 r. nie mają obowiązku i wnioskowania o szacowaniu strat

  w łąkach i pastwiskach , ponieważ komisja jest w posiadaniu informacji

  niezbędnych do dokonania szacunku .

   

  Wójt Gminy Szczutowo

  /-/ Andrzej Twardowski

  Więcej
 • DZIAŁAJ LOKALNIE

   

  Szanowni Państwo,
   
      program „Działaj Lokalnie" to ogólnopolski program, w ramach
      którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich  
      otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast. 
  Więcej
 • Komunikat !!!
  W ramach upamiętnienia 75 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego na Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego ws. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na terenie całej gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe i wyemitowany sygnał akustyczny ciągły, trwający 1 min.

  Więcej
 •                                                                                                

                                 K O M U N I K A T    --   susza  , szacowanie  strat w uprawach

                                    Informuję , że  w  opublikowanym  przez  Instytut  Upraw Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach  - prowadzący monitoring suszy    , raporcie  nr  7   wykazano  , że  na  terenie  gminy Szczutowo  wystąpiło zjawisko  suszy  rolniczej w uprawach :

  -     kukurydza na ziarno

  -     kukurydza na zielonkę   

  -     krzewy owocowe

  prowadzonych na  gruntach kategorii  I  tj.  grunty  klasy V i VI :

         W związku z powyższym informujemy o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych,  prowadzących  wyżej wymienione uprawy  na  gruntach klasy  V i VI  wniosków o oszacowanie szkód. 

   Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy w Szczutowie  pok. Nr  8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczutowie  pod adresem: http://szczutowo.nowybip.pl/article/-52

  Do wniosku należy dołączyć:

  ·         kserokopię „wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR wraz      

         z załącznikiem graficznym, 

  ·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

  ·       paszporty zwierząt lub    zaświadczenie z ARiMR o ilości  posiadanych zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna)

  Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  w Urzędzie Gminy w Szczutowie  w godzinach pracy Urzędu,  w terminie  do dnia 14 sierpnia 2019 r.

  Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

  Uwaga :  Przyjmowane będą tylko  kompletne  wnioski  wraz  z  wymaganymi      

                 załącznikami .

                 Przypominamy , że powierzchnia upraw ( uszkodzonych i nieuszkodzonych )       

                 wpisana do wniosku  musi być zgodna  z wnioskiem o płatności bezpośrednie. .

         

   

  Wójt Gminy Szczutowo

  /-/Andrzej Twardowski

   

   

  Więcej
Data stworzenia : 2011-01-10 12:10 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-10 12:10 Osoba udostępniająca na stronie : root Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-28 12:54 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska